Izjava o privatnosti

Bayer doo, Beograd, Omladinskih brigada 88b, 11070, Novi Beograd, Srbija (u dalјem tekstu „mi” i „naši”), u svojstvu kontrolora za obradu Vaših ličnih podataka, želi da Vam pruži informacije o obradi Vaših ličnih podataka.

Svrha obrade i kategorije ličnih podataka

Obradićemo sledeće lične podatke u sledeće svrhe:

Upravlјanje odnosima sa klijentima

Upravlјanje odnosima sa klijentima

 • Podaci za kontakt ( npr. adresa, privatni broj telefona / adresa e-pošte)

Bilteni

Slanje biltena

 • Podaci za kontakt (npr. adresa, privatni broj telefona / adresa e-pošte)

Istraživanje tržišta

Sprovođenje istraživanja tržišta

 • Podaci za kontakt (npr. adresa, privatni broj telefona / adresa e-pošte)
 • Odgovori dati u upitnicima za istraživanje tržišta.

Direktan marketing, poslovno planiranje, promotivna komunikacija, segmentacija partnera

Direktni marketing, poslovno planiranje, promocije, segmentacija partnera, učešće u programima lojalnosti

 • Podaci za kontakt (npr. adresa, privatni broj telefona/e-mail adresa)
 • Ponašanje i podaci o učinku (npr. upotreba proizvoda, ocena, skrining, geolokacijski podaci)
 • Preferencije kupaca/istorija kupovine

Program lojalnosti

Programi nagrađivanja za kupce, direktni marketing, promotivna komunikacija, segmentacija partnera

 • Podaci za kontakt (npr. adresa, privatni broj telefona/e-mail adresa)
 • Podaci o bankama/kreditnoj kartici
 • Podaci o ponašanju i učinku (npr. upotreba proizvoda, ocena, skrining, geolokacijski podaci)
 • Podaci o obračunu / faktura / podaci o plaćanju / porudžbine / podaci o kupovini
 • Preference korisnika / istorija kupovine
 • Lični identifikacioni broj (npr. JMBG, broj kupca)

Istraga žalbi

Istraga žalbe na proizvode
Moramo da obradimo Vaše sledeće lične podatke:

 • Podaci za kontakt (npr. adresa, privatni broj telefona/e-mail adresa)
 • Lični identifikacioni broj (npr. JMBG, broj kupca)
 • Dokazi koji potkrepljuju žalbu

Potvrda o usklađenosti poslovanja, interne revizije i istrage

Moramo da obradimo Vaše sledeće lične podatke:

 • IP adresa
 • Informacije da li je subjekt podataka dao saglasnost
 • Datum takve saglasnosti

Period zadržavanja

Upravlјanje odnosima sa klijentima:

Vaši lični podaci će se čuvati do datuma date saglasnosti, odnosno do datuma povlačenja saglasnosti.

Ako se kontakt sa subjektom podataka ne ostvaruje tokom četiri uzastopne godine, njegove podatke kontrolori brišu na kraju pete godine, osim kada je trajanje zadržavanja podataka navedeno u Obaveštenju za relevantnu svrhu obrade - duže.

Bilteni:

Vaši lični podaci će se čuvati do datuma povlačenja saglasnosti, ili dok je subjekt podataka registrovan u sistem upravlјanja odnosima sa klijentima.

Istraživanje tržišta:

Vaši lični podaci će se čuvati 5 godina.

Direktan marketing, poslovno planiranje, promotivna komunikacija, segmentacija partnera:

Vaši lični podaci će se čuvati 5 godina, baza se ažurira na godišnjem nivou, da bude tačna za segmentaciju.

Programi lojalnosti:

Vaši lični podaci će se čuvati 5 godina, baza podataka se ažurira na godišnjem nivou da bi bila tačna za segmentaciju.

Ispitivanje pritužbi:

Vaši lični podaci se brišu na kraju pete godine nakon razmatranja pritužbe, odluke u vezi sa pritužbom i njenog saopštavanja subjektu podataka. U slučajevima pravnih sporova, lični podaci se brišu nakon konačnog i obavezujućeg zaklјučenja takvih sporova

Sertifikat usklađenosti poslovanja, interne revizije i istrage:

Vaši lični podaci će se čuvati sve dok dati subjekat podataka ima profil u sistemu.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka

Upravlјanje odnosima sa klijentima

Pravni osnov: saglasnost, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, član 12, stav 1, tačka 1.

Posledice nepružanja podataka o ličnosti: ako subjekt podataka ne učini dostupnim gore navedene podatke kontrolorima, subjekat podataka ne može biti registrovan u bazi podataka jer su ti podaci potrebni i za identifikaciju i za komunikaciju.

Bilteni

Pravni osnov: saglasnost subjekta podataka, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, član 12, stav 1, tačka 1.

Posledice nepružanja podataka o ličnosti: bilteni se ne mogu slati, ili možda nisu u skladu sa polјoprivrednim navikama i interesima partnera.

Istraživanje tržišta

Pravni osnov: saglasnost subjekta podataka, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, član 12, stav 1, tačka 1.

Posledice nepružanja podataka o ličnosti: partner neće učestvovati u anketi.

Direktan marketing, poslovno planiranje, promocija komunikacija, segmentacija partnera

Pravni osnov: direktni marketing, efikasno poslovno planiranje, kreiranje ponuda na osnovu potreba partnera i kupovnih navika su legitimni interes kompanije Bajer, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, član 12, stav 1, tačka 1 i tačka 6.

Posledice nepružanja podataka o ličnosti: partner ne može učestvovati u programima lojalnosti, a poslovni odnos između strana ne može biti fokusiran na klijenta.

Programi lojalnosti

Programi nagrađivanja kupaca, direktni marketing, promotivna komunikacija, segmentacija partnera

Istraga žalbi

Pravni osnov: legitimni interes kompanije Bajer je da istraži žalbe na proizvode i obezbedi kompenzaciju kada je to potrebno. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, član 12, stav 1, tačka 1 i tačka 6.

Sertifikacija usklađenosti, interne revizije i istrage

Pravni osnov: Legitimni interes kompanije Bajer je da istraži probleme usklađenosti ili da sertifikuje usklađenost svojih sistema i radnih procesa. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, član 12, stav 1, tačka 1 i tačka 6.

Informacije o Vašim pravima

Imate pravo da od nas zatražite informacije o Vašim ličnim podacima, pristupu i ispravlјanju ili brisanju ličnih podataka ili ograničenju obrade u vezi sa Vašim ličnim podacima ili prigovora na obradu, kao i prava na prenosivost podataka. Takođe, imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka. U bilo kom trenutku možete da povučete saglasnost/pristanak koji ste dali bez uticaja na zakonitost obrade pre povlačenja.

Za sva pitanja koja imate u vezi sa privatnošću podataka ili ako želite da ostvarite svoja prava, molimo kontaktirajte službenika za zaštitu podataka naše kompanije: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija ili pošaljite email na: zastita.podataka.o.licnosti@bayer.com

Ova izjava o privatnosti je sastavlјena: 27-05-2022

Izjava o saglasnosti

Ovim pristajete da Bayer doo, Beograd, Omladinskih brigada 88b, 11070, Novi Beograd, Srbija (u dalјem tekstu “mi” ili “naši”) obrađuje Vaše lične podatke u svrhu:

Upravlјanja odnosima sa klijentima

Slanja biltena

Istraživanja tržišta

Direktnog marketinga, poslovnog planiranja, promotivnih komunikacija, segmentacija partnera

Programa lojalnosti

Istraga žalbi

Potvrda usklađenosti poslovanja, interne revizije i istrage,

kao što je opisano u Izjavi o privatnosti.

Slobodni ste da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku sa budućim efektom. Molimo da svoju izjavu o opozivu uputite koristeći kontakt informacije koje možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

Potpis: __________________________
Ime i prezime
štampanim slovima: __________________________
Datum: __________________________