Opšti uslovi upotrebe

Pristup i upotreba ovog web sajta su predmet sledećih uslova. Nemojte ga koristiti ukoliko se sa njima ne slažete. Web sajt je razvijen od strane Bayer d.o.o. Beograd, (u daljem tekstu BAYER) i administrira se od strane istog. Zadržavamo pravo da prekinemo ili napravimo delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, naših opštih uslova korišćenja ili uslova prodaje i isporuke. Imati u vidu da takve promene možemo napraviti po sopstvenoj diskreciji i bez prethodne najave. Prema tome, moramo vas zamoliti da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove da biste proverili bilo kakve promene do kojih je eventualno došlo.

Predaja upotrebe i koristi

Svi detalji, dokumenta i ilustracije koje su objavljene na ovom sajtu su vlasništvo BAYERA. Svaka dozvola upotrebe istoga se odobrava na osnovu relevantne beleške o autorskim pravima koja se nalazi na svim kopijama, da se takvi detalji koriste u lične svrhe, da nisu namenjeni komercijalnoj eksploataciji, da nisu izmenjeni na bilo koji način i da se ilustracije koje su dobijene sa sajta koriste isključivo sa priloženim tekstom.

Trademark i autorska prava

Svi trademarkovi na ovom sajtu su vlasništvo Bayer Grupe, osim ako nije naznačeno drugačije ili se na bilo koji drugi način shvata kao pravo trećeg lica. Bilo kakvo neautorizovano korišćenje ovih trademarkova ili drugih materijala je izričito zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima i trademarkovima ili drugih industrijskih propisa.

Ograničena odgovornost

Kompanija BAYER sastavila je detaljne informacije koje se nalaze na ovom veb sajtu koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju i uz primenu profesionalne revnosti. Mi neprestano nastojimo da proširimo i ažuriramo te informacije. Informacije na ovom veb sajtu namenjene su isključivo predstavljanju kompanije BAYER i njenih proizvoda i usluga. Međutim, nisu dati ni uverenje niti garancija, bilo izričito ili prećutno, koji bi se odnosili na kompletnost ili tačnost informacija na ovom veb sajtu. Molimo Vas, imajte na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom veb sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Savet koji je dat na ovom veb sajtu ne sprečava Vas da obavite vlastite provere našeg poslednjeg saveta – naročito kada su u pitanju naše liste sa podacima o bezbednosti materijala i tehničkim specifikacijama – kao i provere naših proizvoda, u pogledu njihove prikladnosti za nameravane procese i svrhe. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite. Korisnici ovog veb sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom veb sajtu i njegovom sadržaju na vlastiti rizik. Ni kompanija BAYER, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog veb sajta ne mogu biti odgovorni za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom veb sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog veb sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom veb sajtu.

Web sajtovi prodavaca/linkova treće strane

Ovaj veb sajt sadrži linkove/reference za veb sajtove trećih strana. Obezbeđujući takve linkove, kompanija BAYER ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih veb sajtova. Osim toga, kompanija BAYER ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih veb sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. BAYER ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije doslednog kvaliteta. Linkovi za druge veb sajtove daju se korisnicima veb sajta isključivo radi praktičnosti. Korisnici pristupaju takvim veb sajtovima na vlastiti rizik. Izbor linkova ne može ni na koji način da ograniči korisnike na korišćenje stranica čije su linkove upotrebili.

Sopstveni detalji

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost detalja koje on ili ona šalje BAYERU kao i nekršenje prava bilo koje treće strane koja može biti uključena u te detalje. Korisnik daje svoj pristanak BAYERU da postavi takve detalje i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge određene poslovne svrhe, osim ukoliko informacije uključuju lične detalje, izlaze izvan konačnih podataka ili upotrebljivih podataka kao što je definisano članovima 5 i 6 Zakona o sigurnosti podataka teleservisa Nemačke (Teledienstedatenschutzgesetz). Naročito, BAYER zadržava pravo da iskoristi sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, nacrte, tehniku ili stručnost koja se u njima nalazi, u bilo koju svrhu, kao što je razvoj, proizvodnja i/ili marketing proizvoda ili usluga ili da reprodukuje takve informacije i učini ih dostupnima trećim stranama bez ikakvog ograničenja.

Međunarodni korisnici

Web sajt se proverava, operiše i ažurira od strane BAYERA u Leverkuzenu, u Nemačkoj. Nemenjen je međunarodnoj upotrebi. Ipak, BAYER ne garantuje da su detalji koji su predstavljeni na web sajtu tačni u svetskim okvirima, i, naročito, da će proizvodi i usluge biti dostupni u istom obliku, veličini i pod istim uslovima u čitavom svetu.

Ukoliko se pozovete na web sajt ili skinete nekakav sadržaj, obratite pažnju da je vaša sopstvena odgovornost da radite u skladu sa lokalnim zakonima koji se primenjuju na datom mestu.

Proizvodi koji se pominju na ovom sajtu se mogu pojaviti u drugačijem pakovanju, u različitoj veličini pakovanja, sa drugačijim slovima i oznakama, u zavisnosti od države.

U SAD posao Bayer Grupe sprovodi Bayer Korporacija. Korisnici u SAD bi trebalo da se obrate ovom entitetu.

Prodaja BAYER proizvoda

Naši proizvodi se prodaju u skladu sa trenutnom verzijom Opštih uslova prodaje i isporuke.

Primenjeno pravo

Bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu su predmet interpretacije prava Federalne Republike Nemačke, osim mera međunarodnog ličnog prava i Haške konvencije koja se odnosi na Jedinstveno pravo o međunarodnoj prodaji dobara od 1. jula 1964. i Konvenciju o prodaji UN od 1. aprila 1980.

Izjave budućih pretpostavki

Web sajt može sadržati izjave o budućim pretpostavkama koje se zasnivaju na sadašnjim pretpostavkama i predviđanjima Bayer Grupe ili podgrupe menadžmenta. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnost i ostali faktori bi trebalo da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije i procena koje su ovde date. Faktori podrazumevaju one koji su diskutovani u javnim izveštajima Bayera, a koji su dostupni na Bayerovom web sajtu www.bayer.com. Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost da ažurira takve izjave ili da ih upravlja po budućim događajima ili razvoju.