Fungicidi

Aliette flash

Fungicidi

Aliette flash

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca i bakteriozne plamenjače jabučastog voća.

Aktivna materija

fosetil-aluminijum 800 g/kg

Oblik i oznaka formulacije

vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje

1 kg, 10 x 1 kg
12 kg, 1 x 12 kg
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

krastavac, jabuka

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe): krastavac - 4 dana, jabuka - 30 dana.

Način delovanja

Fosetil-aluminijum deluje na originalan način. Preparat deluje neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Biljke je potrebno tretirati barem dva do tri puta zaredom da bi se uspostavio njihov prirodni odbrambeni mehanizam. Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća.
Aliette Flash je pravi sistemični fungicid. Aktivna materija se brzo usvaja i prenosi sprovodnim sudovima u oba smera - i naniže i naviše. Zaštićena je cela biljka - od korena do vegetacione kupe.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Aliette Flash se koristi u usevu/zasadu:
1) Krastavca, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis), u koncentraciji 0,25-0,37% (5-7,4 g u 2 l vode i 10-14,8 g u 4 l vode na 100 m²). Primenjivati preventivno, od formiranja dva prava lista u intervalima od 8-10 dana (intervali mogu biti i kraći u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma).

2) Jabuke, za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka (Erwinia amylovora), preventivno, u koncentraciji primene 0,4 - 0,45 % (4 - 4,5 kg/ha) u fazama pred cvetanje, u toku cvetanja i u vreme intenzivnog porasta mladara (fenofaze 57 - 69 BBCH skale).

Utrošak vode je od 200-400 l/ha u zasadu krastavca i 1000 l/ha u zasadu jabuke.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je tri puta na istoj površini.
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Mešanje sa drugim pesticidima

  • insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, heptenofos, dimetoat), alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom, preparatima na bazi sumpora;
  • sa većinom folijarnih đubriva;
  • pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja;
  • kod dozvoljenih mešavina, prilikom dodavanja preparata u rezervoar prskalice treba ispoštovati sledeći redosled: u rezervoar prvo sipati preparat SC formulacije, zatim dodati preparat na bazi fosetil-aluminijuma, nakon čega se mogu dodati preparati WP ili WG formulacija, a na kraju preparati EC i EW formulacija.

Napomene

  • treba tretirati preventivno, tj. pre pojave zaraze; takvim načinom zaštite postiže se razvoj zdrave biljke;
  • tretirati više puta zaredom kako bi se uspostavila potpuna zaštita;
  • nema opasnosti od rezistencije.

Radna karenca

(vreme posle primene preparata u toku kojeg nije dozvoljen rad u polju ili zatvorenom prostoru): 24 časa.