Fungicidi

Luna Max

Fungicidi

Luna Max

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadu vinove loze.

Aktivna materija

fluopiram 75 g/l
spiroksamin 200 g/l

Oblik i oznaka formulacije

suspoemulzija - SE

Pakovanje

100 ml, 20x 100 ml
1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

vinova loza

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 35 dana u vinovoj lozi.

Način delovanja

Prva od dve aktivne materije preparata Luna Max – fluopiram, deluje kao inhibitor enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI), čime sprečava proces disanja u ćelijama gljive i sa uspehom suzbija bolest na samom početku infekcije. Spiroksamin je druga aktivna materija ovog fungicida i odlikuje se protektivnim i kurativnim delovanjem koje se ogleda u zaustavljanju stvaranja ergosterola čime se sprečava dalji porast gljive - izduživanje hifa i rast micelijuma.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Luna Max koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u zasadu vinove loze, tokom vegetacije kada se ostvare uslovi za pojavu infekcije (faze 53-73 BBCH skale). Količina primene je 1 l/ha (10 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine, na razmaku od 10 dana između tretmana.

Mešanje sa drugim pesticidima

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

Napomene

  • prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda (vodotoka, jezera, izvorišta vodosnabdevanja), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.
  • kod primene u vinovoj lozi: a) ukoliko se u toku vegetacije Luna Max primeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata na bazi fluopikolida; b) ukoliko se Luna Max koristi dva puta u toku vegetacije, primena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): 48 sati.