Fungicidi

Profiler

Fungicidi

Profiler

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

Aktivna materija

fosetil-aluminijum 666,7 g/kg
fluopikolid 44,4 g/kg

Oblik i oznaka formulacije

vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje

1 kg, 10 x 1 kg
12 kg, 1 x 12 kg
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

vinova loza

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): vinova loza - 21 dan.

Način delovanja

Fosetil-aluminijum je sistemična komponenta koja se usvaja listom, a zatim se kroz sprovodne sudove biljke kreće u oba smera – i ka korenu i ka vršnim delovima. Ova aktivna materija deluje dvojako-neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka.
Fluopikolid je drugi sastojak ovog fungicida i biljka ga usvaja na isti način. Ova aktivna materija ima svojstvo translaminarnog kretanja (od lica ka naličju lista, prožimajući lisno tkivo), a istovremeno se kreće ksilemom (biljnim sokovima naviše). Fluopikolid ima izraženo delovanje na sve gljive iz klase Oomycetes, pri čemu snažno deluje na pokretljivost zoospora (stadijum kojim se parazit širi), zatim na klijanje spora i početni rast micelije gljive, kao i na sprečavanje nastanka novih spora (antisporulantno delovanje). Ono što je značajna odlika fluopikolida jeste njegovo dugotrajno delovanje.
Profiler, kao spoj dve različite aktivne materije, pruža izuzetne mogućnosti za prevenciju bolesti (preventivno delovanje), ali i sprečavanja daljeg razvoja bolesti kod primene na samom početku (kurativno delovanje – 48 h posle nastanka infekcije kod vinove loze). Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća. Jedna od prednosti ovog proizvoda je upravo efikasnost koju ispoljava i protiv svih sojeva gljiva koje su pokazale otpornost (rezistentnost) na neke druge grupe fungicida.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Profiler se koristi preventivno za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), pre pojave simptoma, od početka cvetanja (faza 53 BBCH skale) pa do faze kada bobice dostignu veličinu zrna pšenice (faza 73 BBCH skale).
Količina primene je 2,25 - 3,0 kg/ha (22,5 - 30 g/100 m²) uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6 - 10 l/100 m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta, sa razmakom od 10 -14 dana između dva tretiranja.

Mešanje sa drugim pesticidima

  • ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat), alkalnim preparatima, preparatima na bazi fluopirama, Bordovskom čorbom i nekim folijarnim sredstvima za ishranu bilja;
  • pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja;
  • prilikom kombinovanja sa drugim proizvodima obezbediti stalno mešanje tokom primene.

Napomene

  • razmak između dva tretmana prvenstveno zavisi od uslova za razvoj prouzrokovača plamenjače; pri izuzetno povoljnim uslovima za razvoj bolesti smanjiti rok između tretmana, u protivnom, razmak od 14 dana je dovoljan;
  • preventivna primena obezbeđuje najsigurniju zaštitu zasada vinove loze;
  • preporučljivo je da tretmanu fungicidom Profiler prethodi primena fungicida Mikal Flash, tako da u bloku od 2-3 tretmana ponavljamo primenu fosetil-aluminijuma;
  • ukoliko je tokom vegetacije protiv pepelnice izvršen jedan tretman fungicidom na bazi fluopirama, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata Profiler (najkasnije do faze 73 BBCH skale).

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 časa.