Herbicidi

Laudis

Herbicidi

Laudis

Sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i pojedinih uskolisnih korova.

Aktivna materija

tembotrion 44 g/l
Preparat sadrži i protektant: izoksadifen-etil 22 g/l

Oblik i oznaka formulacije

uljna disperzija - OD

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
5 l, 4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

kukuruz

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata u kukuruzu.

Način delovanja

Tembotrion je visoko efikasna aktivna materija iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira, i čitava biljka propada.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Koristi se u usevu kukuruza, u količini primene od 1,5-2 l/ha posle nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 2 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-8 listova (faza 12-18 BBCH skale).

Utrošak vode: 200-400 l/ha. Broj tretiranja u toku godine je jednom na istoj površini.

Mešanje sa drugim pesticidima

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

Napomene

  • pre upotrebe obavezno promućkati;
  • tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama nižim od 25 oC;
  • zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen;
  • prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne širokolisne useve;
  • Laudis se može primeniti u različitim hibridima kukuruza šećerca i semenskog kukuruza;
  • ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se opet sejati kukuruz i sirak;
  • Laudis ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi.

Spektar delovanja

Širokolisni korovi:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
kamilica prava (Matricaria chamomilla),
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
mišjakinja (Stellaria media),
mrtva kopriva (Lamium purpureum),
običan dvornik (Polygonum persicaria),
palamida njivska (Cirsium arvense),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
prilepača (Galium aparine),
tarčužak (Capsella bursa-pastoris),
tatula obična (Datura stramonium),
čičak (Xanthium strumarium),
štir (Amaranthus spp.).

Uskolisni korovi:
veliki muhar (Echinochloa crus-galli),
muhar sivi (Setaria glauca),
proso (Panicum spp.),
sirak iz semena (Sorghum halepense).