Herbicidi

Merlin flexx

Herbicidi

Merlin flexx

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

Aktivna materija

izoksaflutol 240 g/l
Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 240 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
5 l, 4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

kukuruz

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza.

Način delovanja

Korovi usvajaju obe komponente i listom i korenom. Delovanje herbicidne materije izoksaflutola zasniva se na inhibiciji sinteze karotenoida. To se ispoljava kroz karakteristični simptom promene boje lista iz zelene u belu. Izbeljivanje zatim prelazi u nekrozu (sušenje) što dovodi do konačnog uvenuća korovskih biljaka. Ciprosulfamid podstiče metabolizam kukuruza i ubrzava neutralisanje herbicida (uloga protektanta), što Merlin flexx čini izuzetno selektivnim herbicidom.
Merlin flexx ima osobinu da najduže može “čekati” kišu. Sa svakom narednom kišom dolazi do reaktivacije što obezbeđuje produženo delovanje.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Merlin flexx se koristi u usevu kukuruza u količini primene 0,4 l/ha i utrošak vode 200-400 l/ha, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova ili folijarnim tretiranjem posle nicanja useva i korova, a najkasnije do razvoja trećeg lista kukuruza (do faze 13 BBCH skale), a kada korovi nisu jos iznikli ili su u fazi nicanja.

Zahvaljujući protektantu, koristi se puna doza preparata kako pre nicanja tako i u fazama do trećeg lista kukuruza.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

Mešanje sa drugim pesticidima

  • može se mešati sa drugim preparatima; pre primene napraviti probu mešanja;
  • kod primene preparata posle nicanja kukuruza, ne mešati ga sa EC formulacijama.

Napomene

  • radi pojačanog delovanja na neke jednogodišnje uskolisne korove, preparat Merlin flexx se može mešati sa preparatima na bazi S-metolahlora u periodu posle setve a pre nicanja useva;
  • ukoliko dođe od preoravanja useva ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati kukuruz i krompir, uz plitku obradu zemljišta, mesec dana posle tretiranja;
  • dva meseca nakon tretiranja moguće je sejati lucerku i mrkvu (uz plitku obradu zemljišta) ili sirak i detelinu (uz jedno oranje);
  • upotreba preparata Merlin flexx u kukuruzu ne ograničava setvu bilo koje druge kulture u plodoredu – zato se mogu sejati sve ozime kulture u jesen, a posebno sve prolećne kulture u proleće.

Spektar delovanja

Uskolisni (travni) korovi:
proso korovsko – veliki muhar (Echinochloa crus-galli),
muhar zeleni (Setaria viridis),
muhar sivi (Setaria glauca),
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);

Širokolisni korovi:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
boca obična (Xanthium strumarium)*,
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
tarčužak (Capsella bursa pastoris),
tatula obična (Datura stramonium),
štir obični (Amaranthus retroflexus).