Herbicidi

Sekator OD

Herbicidi

Sekator OD

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova.

Aktivna materija

jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l
amidosulfuron 100 g/l
Preparat sadrži i protektant: mefenpir-dietil 250 g/l

Oblik i oznaka formulacije

uljna disperzija - OD

Pakovanje

150 ml, 20 x 150 ml
1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

pšenica, ječam

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene u usevu pšenice i ječma.

Način delovanja

Aktivne materije preparata Sekator OD - amidosulfuron i jodosulfuron, korovi usvajaju putem lisne mase. Unutar biljke, aktivne materije se prenose floemom i ksilemom, delujući na sprečavanje stvaranja enzima acetolaktat sintetaze (ALS), usled čega izostaje sinteza amino-kiselina u ćelijama, što za posledicu ima prestanak rasta i odumiranje korovskih biljaka.
Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbicida u strnim žitima, te pruža punu selektivnost prema gajenim usevima.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Sekator OD se primenjuje u usevu pšenice i ječma u količini od 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2), od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).
Utrošak vode je od 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja je jednom, na istoj površini u toku godine.

Mešanje sa drugim pesticidima

  • može se mešati sa svim insekticidima i fungicidima kompanije Bayer za primenu u usevu pšenice i ječma;
  • pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

Napomene

  • primeniti Sekator kada je usev u dobroj kondiciji, temperature između 5-25°C i u danima kada se ne očekuju mrazevi;
  • ukoliko dođe do propadanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati jara pšenica i jari ječam (posle 15 dana) i kukuruz (posle 30 dana, uz oranje).

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 48 sati.

Spektar delovanja

Jednogodišnji širokolisni korovi:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
broćika lepuša (Galium aparine),
bulka obična (Papaver rhoeas),
vidovčica crvena (Anagalis arvensis),
vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
žavornjak obični (Delphinium consolida),
kamilica prava (Matricaria chamomilla),
kamilica bezmirisna (Matricaria indora),
ljutić njivski (Ranunculus arvensis),
mišjakinja obična (Stellaria media),
mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule),
mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
prstenak poljski (Anthemis arvensis),
čestoslavica persijska (Veronica persica),
čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia),
čistac jednogodišnji (Stachys annua).

Višegodišnji širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense).