Insekticidi

Sivanto Prime

Insekticidi

Sivanto Prime

Sistemični insekticid sa digestivnim i kontaktnim delovanjem za suzbijanje lisnih vaši, bele leptiraste vaši, krompirove zlatice i cikada.

Aktivna materija

flupiradifuron 200 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovani rastvor - SL

Pakovanje

10 ml, 40 x 10 ml
50 ml, 40 x 50 ml
1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

hmelj, jabuka, kruška, vinova loza, krompir, karfiol, brokoli, prokelj, kelj, kupus, keleraba, pasulj, boranija, sočivo, bob, grahorica, grašak; jagoda u zaštićenom prostoru; tikvica, krastavca, lubenica, paradajza, patlidžana i paprike u hidroponskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru; cveća i višegodišnjih ukrasnih biljaka kao i u rasadnicima drvenastih biljaka

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
- jabuka, kruška, pasulj (tretiran u fazi 21-29 BBCH skale), sočivo, bob, grahorica, grašak (tretirani u fazi 12-19 BBCH skale), karfiol, brokoli, prokelj, kelj, kupus, keleraba (tretirani u fazi 12-39 BBCH skale) - obezbeđena vremenom primene;
- hmelj - 21 dan;
- vinova loza - 14 dana;
- krompir, boranija, pasulj (tretiran u fazi 51-87 BBCH skale), sočivo, bob, grahorica, grašak (tretirani u fazi 30-87 BBCH skale) - 7 dana;
- jagoda, zasadi povrća u zaštićenom prostoru, kao i karfiol, brokoli, prokelj, kelj, kupus, keleraba (tretirani u fazi 40-49 BBCH skale) - 3 dana.

Način delovanja

Flupiradifuron je nova aktivna materija iz grupe butenolida nastala kao derivat prirodnih jedinjenja. Deluje kao agonist nikotinskih receptora acetilholina, i na taj način remeti prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata.
Sivanto Prime odlikuje odlična sistemičnost - usvajanje je brzo i insekticid se kreće kako kroz ksilem, tako i translaminarno, pa lako stiže do insekata koji mogu biti skriveni u vegetativnoj masi gajene biljke. Flupiradifuron deluje kontaktno i digestivno na sve stadijume sisajućih insekata, od jajeta preko larve do odraslih jedinki. Ishrana štetočina brzo prestaje što je od velikog značaja za prenos virusa sa insekta-vektora na gajenu biljku.

Priprema rastvora za tretiranje

Pri primeni u proizvodnji na otvorenom, potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje. U proizvodnji u zaštićenom prostoru, preparat se primenjuje kroz zatvoreni sistem za navodnjavanje ,,kap po kap”, iz rezervoara preko Venturijeve cevi, koji čine sastavni deo ovog sistema.

Primena

Sivanto Prime primenjuje se folijarno:
U proizvodnji na otvorenom, za suzbijanje:
1) pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea) i zelene vaši (Aphis pomi) u zasadu jabuke u količini od 0,4 l/ha (4 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m²). Vreme primene je do punog cvetanja (faze 10-65 BBCH skale).

2) kruškine buve (Cacopsylla pyri) u količini 0,90 l/ha i i vaši jabuke i trava (Rhopalosiphum insertum), crne vaši kruške (Anuraphis farfare) i brašnaste kruškine vaši (Dysaphis pyri) u zasadu kruške u količini od 0,40 l/ha (4ml na 100 m²), uz utrošsk vode od 1000 l/ha (10l na 100m²). Vreme primene je do punog cvetanja (faze 10-65 BBCH skale).

3) cikade vinove loze (Scaphoideus titanus) u zasadu vinove loze u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 400-1200 l/ha (4-12 l na 100 m²). Vreme primene je tokom punog razvoja cvasti (faze 57-81 BBCH skale).
Maksimalni broj tretiranja u zasadu jabuke, kruške i vinove loze je jednom na istoj površini u toku vegetacije.

4) lisne vaši (Aphididae) i krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u zasadu krompira u količini od 0,50 l/ha (5 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 150-600 l/ha. Vreme primene je od faze 31-89 BBCH skale. Maksimalan broj tretiranja je jednom u toku godine na istoj povšini.

5) pepeljaste kupusne vaši (Brevicoryne brassicae) i zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u zasadima karfiola, brokolija, prokelja, kelja, kupusa, kelerabe. U zavisnosti od vremena primene razlikuje se utrošak vode i broj tretiranja u toku godine:
a) od faze 12-39 BBCH skale - u količini primne od 0,625 l/ha (6,25 ml na 100m²) uz utrošak vode od 200-800 l/ha; maksimalno jedno tretiranje u periodu od 24 meseca ili
b) od faze 40-49 BBCH skale - u količini primne od 0,625 l/ha (6,25 ml na 100m²) uz utrošak vode od 500-800 l/ha; maksimalno jedno tretiranje u toku godine.

6) zelene graškove vaši (Acyrthosiphon pisum) u zasadima pasulja, boranije, sočiva, boba, grahorice i graška u količini primene od 0,375 l/ha (3,75 ml na 100 m²). Vreme primene:
a) pasulj - od faze 21- 29 BBCH - maksimalno jedno tretiranje u periodu od 24 meseca ili od faze 51-87 BBCH - maksimalno jedno tretiranje u toku godine. Uz utrosak vode od 200-750 l/ha
b) boranija - u fenofazama razvoja 51-87 BBCH skale, uz utrosak vode od 200-750 l/ha. Maksimalan broj tretiranja je jednom u toku godine.
c) sočivo, bob, grahorica - u fenofazama razvoja od 12-19 BBCH skale; maksimalno jedno tretiranje u periodu od 24 meseca ili od faze 30-87 BBCH skale gde je dozvoljeno jedno tretiranje u toku godine; uz utrošak vode od 150-400 l/ha.
d) grašak - u fenofazama razvoja od 12-19 BBCH skale gde je dozvoljeno maksimalno jedno tretiranje u periodu od 24 meseca ili u fenofazama razvoja od 30-87 BBCH skale kada je dozvoljeno jedno tretiranje u toku godine; uz utrošak vode 200-750 l/ha.

7) lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) u količini primene od 0,75 l/ha uz utrošak vode od 2000- 3300 l/ha. Vreme primene je u fenofazama razvoja od 31-75 BBCH skale. Maksimalni broj tretiranja je jednom na istoj površini u toku vegetacije.

U proizvodnji u zaštićenom prostoru:
1) U zasadu jagode za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum) i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) u koncentraciji od 0,0625% (62,5 ml u 100 l); za suzbijanje lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae), jagodine lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolii), ružine vaši (Macrosiphum rosae) i male jagodine vaši (Aphis forbesi), u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l). Vreme primene u zasadu jagode je od 41-89 faze BBCH skale, a utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²).

2) U proizvodnji lukovica i krtola lala i ljiljana za suzbijanje crne repine vaši (Aphis fabae) u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l) tretiranjem početkom cvetanja. Utrošak vode je 600-1000 l/ha. Maksimalan broj tretiranja u proizvodnji u zaštićenom prostoru je jednom na istoj povšini.

U hidroponskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru:
1) U zasadima tikvice, krastavca, lubenice, paradajza, patlidžana i paprike za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum), leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) i pamukove vaši (Aphis gossypii) u koncentraciji od 0,075% (75 ml u 100 l); za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae) i lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae) u koncentraciji od 0,06% (60 ml u 100 l). Vreme primene u zasadima povrća je od 12- 89 faze BBCH skale, a utrošak vode 750 l/ha (7,5 l na 100 m²) po metru uzgojnog oblika (maksimalna visina uzgojnog oblika je 2 m).
Maksimalni broj primena u toku godine je 2 puta na istoj površini, sa intervalom od najmanje 10 dana između tretmana.

2) U proizvodnji cveća i višegodišnjih ukrasnih biljaka kao i u rasadnicima drvenastih biljaka za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum) u koncentraciji od 0,075% (75 ml u 100 l); za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae), lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae), pamukove vaši (Aphis gossypii), vaši stakleničkog krompira (Aulacorthum solani), crne repine vaši (Aphis fabae), vaši vlašca (Myzus ascalonicus), šljivine lisne vaši (Brachycaudus helichrysi) u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l). Vreme primene je tokom faze 11 BBCH skale, a utrošak vode od 250-1500 l/ha (2,5-15 l na 100 m²). Maksimalni broj primena u toku godine je 4 puta na istoj površini, sa intervalom od najmanje 7 dana između tretmana.

3) U zasadu jagode za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum) i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) u koncentraciji od 0,0625% (62,5 ml u 100 l); za suzbijanje lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae), jagodine lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolii), ružine vaši Macrosiphum rosae) i male jagodine vaši (Aphis forbesi), u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l). Vreme primene u zasadu jagode u hidroponskoj proizvodnji je od faze 15-89 BBCH skale, a utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²).
Maksimalni broj primena u toku godine je 2 puta na istoj površini, sa intervalom od najmanje 10 dana između tretmana.

4) U proizvodnji lukovica i krtola lala i ljiljana za suzbijanje crne repine vaši (Aphis fabae) u koncentraciji 0,05% (50 ml u 100 l) uz utrošak vode od 600-1000 l/ha. Vreme primene u proizvodnji lukovica i krtola lala i ljiljana u hidroponskoj proizvodnji je tokom faze 11 BBCH skale. Maksimalni broj primena u toku godine je 4 puta na istoj površini sa intervalom od najmanje 7 dana između tretmana.

Mešanje sa drugim pesticidima

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

Napomene

  • Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 48 sati.