Herbicidi

Hussar evolution

Herbicidi

Hussar evolution

Selektivni, sistemični herbicid namenjen suzbijanju travnih i širokolisnih korova u usevu ozime pšenice.

Aktivna materija

fenoksaprop - p - etil 64 g/l
jodosulfuron - metil - natrijum 8 g/l
Preparat sadrži i protektant: mefenpir - dietil 24 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrat za emulziju - EC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

ozima pšenica

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene.

Način delovanja

Fenoksaprop-p-etil, jedna od dve aktivne supstance preparata Hussar evolution, usvaja se folijarno, a potom se kreće naviše i naniže u biljkama gde deluje kao inhibitor acetil koenzim A karboksilaze (ACCaza) sprečavajući normalnu sintezu masnih kiselina u korovskim biljkama. Jodosulfuron – metil – natrijum iz grupe sulfonilurea takođe deluje kao inhibitor drugog važnog enzima – acetolaktat sintetaze (ALS), usled čega izostaje sinteza amino-kiselina u ćelijama, što za posledicu ima prestanak rasta i odumiranje korovskih biljaka. Zahvaljujući prisustvu treće komponente u formulaciji - protektanta mefenpir-dietila, preparat pokazuje izuzetnu selektivnost prema usevu pšenice, pri čemu se ne umanjuje efikasnost herbicida u suzbijanju korova.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Primenjuje se u usevu ozime pšenice u količini primene 1 – 1,25 l/ha (10 – 12,5 ml/100 m2), posle nicanja useva i korova, kada je ozima pšenica u fazi od 3 lista pa do pojave lista zastavičara (faze 13 – 37 BBCH skale), kada je divlji ovas u fazi od trećeg lista do kraja bokorenja (faze 13 – 30 BBCH skale), a većina širokolisnih korova u fazi od 2 – 6 listova (faze 12 – 16 BBCH skale).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 – 4 l / 100 m2).
Broj tretiranja u toku godine: jednom, u toku vegetacije na istoj površini.

Napomene

  • U slučaju preoravanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati jara pšenica i jari ječam posle 15 dana, kao i kukuruz, posle 30 dana, uz prethodno oranje;
  • Preparat je fitotoksičan za širokolisne useve i zasade – prilikom tretiranja neophodno je sprečiti zanošenje kapi na susedne useve odnosno zasade;
  • Zabranjena je primena preparata u vodozaštitnim zonama oko izvorišta voda i vodosnabdevanja stanovništva.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju odnosno zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 sata.

Spektar delovanja

Uskolisni korovi:
divlji ovas (Avena fatua);

Širokolisni korovi:
broćika lepuša (Galium aparine),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
žavornjak obični (Consolida regalis),
kamilica prava (Matricaria chamomilla),
ljubičica poljska (Viola arvensis),
mrtva kopriva (Lamium purpureum),
mišjakinja obična (Stellaria media),
palamida (Cirsium arvense),
poljska čestoslavica (Veronica arvensis).